فایل word بررسی مسیولیت نقصان یافته در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مسیولیت نقصان یافته در حقوق کیفری ایران و انگلستان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری, با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسیولیت نقصان یافته در تلاش هستند که چرایی وچگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند, مشخص کنند. این تحقیق به بررسی جایگاه مسیولیت کیفری کاهش یافته در حقوق ایران و همچنین قوانین کیفری ایران در قبال مسیولیت کاهش یافته با توجه به حقوقانگلستان پرداخته است. نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد نظام عدالت کیفری ایران بدون الگوبرداری صحیح از دستاوردهای حقوق تطبیقی, مسوولیت کیفری کامل و یا عدم مسوولیت کیفری را پیش بینی کرده و حالت بینابین را نپذیرفته است. بر همین پایه میتوان گفت اساسا مسوولیت کاهش یافته پیش بینی نشده و مسوولیت کیفری بر دو مبنای مسوولیت کیفری کامل ویا عدم مسوولیت استوار است. روش تحقیق حاضر بصورت توصیفی- اسنادی می باشد

لینک کمکی