فایل word بررسی میزان الگوپذیری دانش آموزان دختر دبیرستانی ازسیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان الگوپذیری دانش آموزان دختر دبیرستانی ازسیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

الگوپذیری و نیاز به الگو و سرمشق یکی از ضروریات تربیتی زندگی همه انسانها ا ست. از بالاترین انسانها تا معمولی ترین آنها باید به دنبال اسوه و الگو برای تعالی روح و روان خود جهت اتکا و پشتوانه شخصیتی باشند و این موضوع در نسل جوان و نوجوان نمود بیشتری می یابد. آنها به سبب روح پاک و آرمان گرایی خاص خود ندای پاکان و اشخاص نمونه را حس می کنند. امروزه تمام دستگاه های تبلیغاتی جهان در پی ارایه و احیانا تحمیل الگوها ی گوناگون خود به افراد و خصو صا نسل جوان هستند. پس با توجه به عنصر آگاه ی در تقلید از الگوها و تقویت آن, باید جامعه را به تا سی از الگوهایبرتر و ا سوه های را ستین بشری که هماهنگ با نظام ارز شی جامعه اند, سوق داد . هدف تحقیق برر سی میزان الگوپذیری دانش آموزان دختر دبیرستانی از سیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) می باشد. به بیان دیگر هدف, شناخت میزان الگوپذیری دانش آموزان دختر دبیر ستانی از ویژگی های آن حضرت از قبیل صبر و تحمل, مشارکت اجتماعی, ولایتمداری, ایثار و انفاق, تعهد و مسیولیت پذیری می با شد. لذا ابتدا میزان شناخت دانش آموزان از ویژگی های حضرت زهرا(س) با 9گویه کنترلی مورد ارزیابی قرار گرفته ا ست. این پژوهش به شیوه پیمای شی و کتابخانه ای انجام شده و تکنیک جمع آوری اطلاعات پر س شنامه محقق ساخته ا ست. جامعه آماری این پژوهش شامل 8846 نفر از دانش آموزان دختر دبیر ستانی دوره دوم متوسطه مناطق 4و11 شهر تهران می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. جمعیت نمونه برابر 384نفر محاسبه گردیده است. در این تحقیق 5 فرضیه تدوین گردیده و با استفاده از شاخص های آماری t مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل نشان داده است که میزان شناخت دانش آموزان از ویژگی های حضرت زهرا(س) در حد متوسط است. میزان تاثیر پذیری دانش آموزان از صبر و تحمل, مشارکت اجتماعی, ولایتمداری, ایثار و انفاق, تعهد و مسیولیت پذیری حضرت زهرا(س) در حد معنی دار بوده و فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.

لینک کمکی