فایل word رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت در اینه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت در اینه اسلام :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مشکلاتی که امروزه جامعه اسلامی را در عرصه خرد و کلان فراگرفته, کم توجهی به مقوله بهرهوری است که پیآمدهای زیانبار آن را میتوان در عرصه اجتماع و اقتصاد کشور های اسلامی دید. رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای مسلمان موید این نکته است که نیروی کار در این جوامع اعم از مدیران و کارکنان نسبت به توصیه های دین اسلام درباب جنبه های مختلف بهره وری بی توجه و یا کم توجه هستند. کشور های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران علی رغم دارا بودن ظرفیتهای عظیم مادی و معنوی , نتوانسته اند به جایگاه بلند خویش در میان دیگر کشورهای توسعهیافته دست یابد. پژوهش حاضر به معرفی رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط ان با بهره وری می پردازد و در ادامه به بیان آموزه های دین اسلام در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری می پردازد

لینک کمکی