فایل word بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری (مطالعه موردی: شرکت توس فورجینگ مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری (مطالعه موردی: شرکت توس فورجینگ مشهد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی معنادار بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و میانی شرکت توس فورجینگ ( تولید کننده قطعات خودرو در مشهد) می باشد که برای نمونه گیری, از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد; که شامل 22 سوال , که متغیر نوآوری 6 سوال , کسب دانش 6 سوال , انتشار دانش 5 سوال و پاسخگویی به دانش 5سوال طراحی شده است که از طریق طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت .در این راستا 4 فرضیه مطرح شده که هرکدام یکی از ارتباطات متغییر های مدل را مورد آزمون قرار می دهد.برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سوالات تحقیق نشان داده است که بین کسب دانش ,انتشار دانش و پاسخگویی به دانش با نوآوری مدیران رابطه وجود دارد.

لینک کمکی