فایل word پژوهش حسابداری و قضاوت صحیح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پژوهش حسابداری و قضاوت صحیح :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این مقاله به شناسایی برخی از کاستی های اساسی پژوهش حسابداری معاصر می پردازد. صرف نظر از مسایل مرتبط با نحوه ی انتخاب موضوعات توسط محققان, آنها به طور کلی زیادی از واقعیت های موجود از پیش دور هستند. نکات اصلی به الگوی استاندارد مربوط است: توضیح متغیر وابسته Yبا در نظر گرفتن X, متغیر اولیه مد نظر, در حالی که Z تحت کنترل قرار می گیرد. این مقاله در این مورد استدلال می کند که قابل ملاحظه بودن t-statistic مربوط به X به این معنا نمیباشد که X میتواند به توضیح Y کمک کند. رسیدگی به این موضوع مستلزم یک آنالیز انطباقی مناسب است که سهم اضافی X را ارزیابی کند. چنین آزمون هایی میتوانند نشان دهند هرچند که X دارای t-statistic قابل توجهی باشد ولی میتواند به طور موثری به عنوان عامل مخل عمل کند. آنالیز انطباق اضافی میتواند بطور بالقوه ای تاثیرات مهمی بر تحقیقات داشته باشد زیرا رد فرضیه ی صفر اغلب کمتر اتفاق می افتد. این مقاله همچنین مشکلات همبسته با کمترین مجذورات را در نظر می گیرد و تاکید خاصی بر مقیاس گذاری متغیرهای مبلغ دلار در وضعیت های سطح مقطع خطی دارد.

لینک کمکی