فایل word پیشگیری خانواده محور از جرایم مرتبط با موادمخدر و داروهای روان گردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پیشگیری خانواده محور از جرایم مرتبط با موادمخدر و داروهای روان گردان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرایم موادمخدر و داروهای روان گردان اتخاذ شده است ولی افزایشروزافزون این جرایم نشان می دهد که رویکردهای سنتی پیشگیری قضایی و وضعی از این جرایم, از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه, سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. یافته های نوین علوم جرم شناسی,جامعه شناسی...در زمینه علل گرایش افراد به بزهکاری, ضرورت تلاش برای پیشگیری زودرس ورشدمدار از بزهکاری را ثابت کرده است.این مقاله با عنوان پیشگیری زودرس از گرایش کودکان و نوجوانان به جرایم موادمخدر و داروهای روان گردان با رویکرد خانواده محور, بر اساس فرآیند دو مرحله ای یعنی شناسایی عوامل خطر و به کارگیری عوامل حمایتی مرتبط با خانواده قصد دارد بدین طریق از بزهکار شدن اطفال ممانعت به عمل آورد. این پژوهش با هدف شناخت علل گرایش اطفال و نوجوانان به ارتکاب جرایم موادمخدر و داروهای روان گردان و ارایه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری زودرس از طریق خانواده از گرایش اطفال به جرایم موادمخدر و داروهای روان گردان انجام گرفته است چون عقیده بر این است که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه صحیح و موثر با شناسایی دقیق عوامل و شرایطی میسر است که پدیده بزهکاری را به وجودآورده است.بنابراین در این مقاله با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و تحقیقات پژوهشی, از یک سو به بررسی ویژگی ها و مشکلات اطفال و نوجوانان بزهکار و خانواده های آنان پرداخته شده واز سوی دیگر با بررسی عوامل حمایتی در زمینه ی خانواده, به ارایه الگوها و پیشنهادهای مناسب تربیتی اقدام شده است.

لینک کمکی