فایل word شناسایی عوامل موثر بر میزان رضایت مندی کاربران نهایی فناوری اطلاعات و ارایه الگو مناسب سنجش رضایت مندی (مطالعات موردی: شرکت پتروشیمی بسپاران بندرامام خمینی (ره))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسایی عوامل موثر بر میزان رضایت مندی کاربران نهایی فناوری اطلاعات و ارایه الگو مناسب سنجش رضایت مندی (مطالعات موردی: شرکت پتروشیمی بسپاران بندرامام خمینی (ره)) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

کاربران نهایی فناوری اطلاعات, کارکنان سازمان و مشتریان سیستم های اطلاعاتی هستند. اطلاعات به روز و به هنگام ضروری ترین ابزار, جهت تصمیم گیری مدیران سازمان می باشد. بررسی مدل های پیشین مانند مدل واعظی, اقلیدوس و چانزاگلو و مک کینی وهمکاران, متغیرهای سنجش رضایت مندی کاربران نهایی فناوری اطلاعات را شامل کیفیت سیستم های اطلاعاتی, کیفیت خدماتی پشتیبانی و کیفیت وب سایت می دانند. فرضیه های این تحقیق در خصوص تاثیر عوامل مدرک تحصیلی, سابقه کاری, سواد کامپیوتری و سمت سازمانی بر روی متغیرهای رضایت مندی کاربران نهایی فناوری اطلاعات می باشد. برای گردآوری داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و از آزمون های آنالیز واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که بین فاکتورهای سابقه کاری و سمت سازمانی کاربران با متغیر تکنولوژی تجهیزات سخت افزاری ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین مدرک تحصیلی و کیفیت سیستم های اطلاعاتی ارتباط معنادار وجود دارد.

لینک کمکی