فایل word ایران و سازمان تجارت جهانی: چالشها و پیامدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ایران و سازمان تجارت جهانی: چالشها و پیامدها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :33

چکیده مقاله:

جهانیشدن و عضویت در سازمان تجارت جهانی هم فرصتها و هم چالشهایی را پیشروی ایران قرار میدهد که میتواندبا بهرهگیری از فرصتهای پیش آمده امکان توسعه را برای خود بیشتر و تسریعتر نماید. در سوی دیگر چالشهای ناشی از جهانیشدن و عضویت در سازمان تجارت جهانی بیش از پیش توسعه ایران را تهدید میکند که بخش عمده آن ناشیاز ساختارهای ضعیف اقتصادی این کشور است. موانع و مشکلات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی عبارتند از: موانع موجود در قانون اساسی, قانون انحصار تجارت خارجی, مقررات صادرات و واردات, قوانین و مقررات گمرکی, موانعموجود در قوانین بیمه, نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی. بر اساس یافتههای پژوهش باید اذعان داشت که فرضیه پژوهش که عبارت بود از: انسجام و نزدیکی اقتصاد بینالملل در فرآیند جهانی شدن, چالشهایی را در روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ایجاد کرده است مورد تایید میباشد.

لینک کمکی