فایل word ایران, روسیه و آسیای مرکزیری؛ تقابل یا همکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ایران, روسیه و آسیای مرکزیری؛ تقابل یا همکاری :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

برای کشورهای آسیای مرکزی که از هزاران مشکل اقتصادی به جا مانده از دوران اتحاد شوروی رنج میبرند و عمدتا اقتصادهای تکمحصولی و وابسته به نفت دارند, جذب سرمایه گذاری خارجی میتواند بهترین فرصت برای پیشرفت به سوی توسعه باشد. در این زمینه ایران, روسیه و اکثر کشورهای منطقه به خصوص ترکیه رقابت شدیدی دارند.ایران و روسیه با توجه به نقش تاریخی و مهمی که در منطقه آسیای مرکزی دارند و همچنین با توجه به پیوندهای ناگسستنی که بین این کشورها وجود دارد دارای یک رشته منافع مشترک اقتصادی در این منطقه هستند که در صورت شناخت صحیح و بهرهبرداری به موقع از این نیازها می تواند منافع بی شماری را برای دو کشور به ارمغان ویژگی همچنین, آورد. های ژیوپلیتیک و ژیواستراتژیک این منطقه, جایگاهی خاص در ملاحضات اقتصادی تهران و مسکو پیدا کرده است. منطقه آسیای مرکزی به عنوان منطقهای برخوردار از امکانات بالقوه اقتصادی و منابع سرشار زیرزمینی, جایگاه راهبردی و شرایط جغرافیایی به دلیل واقع شدن در مسیر ارتباطی غرب به شرق و مجاورت با چین, ایران و روسیه, مورد توجه قدرتهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته رو در است. از این از آنجایی که برخی آسیای مرکزی را قلب جهان در قرن آینده مینامند و تسلط بر این منطقه را به منزله برتری در قدرت جهانی میدانند, توجه جمهوری اسلامی ایران نیز به این منطقه افزایش چشمگیری یافته است. این مقاله به بیان و تشریح اولویت های هر یک قدرت های مطرح شده در منطقه می پردازد.

لینک کمکی