فایل word بررسی رابطه ارتباطات اثر بخش و سکوت سازمانی مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه ارتباطات اثر بخش و سکوت سازمانی مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی استان همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل word بررسی رابطه ارتباطات اثر بخش و سکوت سازمانی مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی استان همدان پرداخته شده است. که دارای یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوریداده ها روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی است. و از نظر جمع آوری اطلاعات چون جمع آوری اطلاعات در یک مقطع زمانی مشخص است از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان بانک کشاورزی شعب استان همدان در پاییز 1394 می باشد که این افراد برابر 368 نفر می باشد. نمونه گیری در بین کارکنان شعب بانک کشاورزی استان همدان ابتدا خوشه ای و در خوشه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که آزمون اسپیرمن و فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد همه فرضیه های تحقیق تایید شده و رابطه متغیرهای تحقیق با هم معکوس ومعنی دار می باشد. و نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که در بین شش عامل مورد سنجش, استفاده از بازخورد بیشترین میانگین را کسب کرده و عوامل گوش دادن فعال, استفاده از شبکه ارتباطات غیر رسمی, کنترل هیجانات, چند استفاده از مجرای ارتباطی چند گانه و ساده سازی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند

لینک کمکی