فایل word بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل word بررسی رابطه ای استقرار حسابداری تعهدی و بهبود تصمیم گیری دستگاه های اجرایی پرداخته می شود. تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق از جمله تحقیقات پیمایشی) توصیفی - کاربردی( است. و همچنین با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات که از طریق پرسشنامه و در یک مقطع زمانی مشخص انجام گرفته است, از نوع تحقیقات پیمایشی مقطعی است. در این تحقیق از آنجا کهجامعه آماری کلیه مدیران مالی و کارشناسان حسابداری مستول در دستگاه های اجرای شهر همدان در بهار ) 1395 ( می باشد که تعداد این افراد در دستگاه های اجرایی شهر همدان 72 نفر می باشد طبق جدول مورگان و همکاران حجم نمونه تحقیق برابر 63 نفر انتخابشد. و روش نمونه گیری در دستگاه های اجرای شهر همدان به صورت تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ محاسبه شده است که برای آزمون فرضیه های از پیرسون,رگرسیون و فریدمن استفاده شده است. و نتایج نشان داد که بین حسابداری تعهدی و ابعاد آن با تصمیم گیری بهینه رابطه معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حسابداری تعهدی بیشترین میانگین را تعامل اطلاعات دارا می باشد و از بین ابعاد حسابداری تعهدی گزارش های شبکه ای پیش بینی کننده ای خوبی برای تصمیم گیری بهینه در دستگاه های اجرایی می باشد.

لینک کمکی