فایل word بررسی رابطه بین اهرم مالی و فرصت رشد شرکت و جریان وجه نقد آزاد با تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه بین اهرم مالی و فرصت رشد شرکت و جریان وجه نقد آزاد با تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش, بررسی رابطه اهرم مالی, قرصت های رشد و جریان وجوه نقد آزاد بر تصمیمات - سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 6 ساله بین سال های 1393 1388 است. بدین منظور از روش رگرسیون داده های پانلی و الگوی اثرات تابت استفاده می گردد. اعضای نمونهآماری بر اساس فرمول کوکران 96 شرکت انتخاب گردید. بر اساس آزمون های آماری بعمل آمده, نتایج گویای وجود رابطه معنادار ولی معکوس بین جریان وجوه نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری بود. هم چنین رابطه مثبت و معناداری بین نسبت وجوه نقد به کل دارایی های سال قبل با تصمیمات سرمایه گذاری بعنوان متغیر وابسته مشاهده گردید و برای سایر متغیرها, رابطه معناداری مشاهده نشد

لینک کمکی