فایل word بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمان و سلامت اداری کارکنان بیمارستان امام شهرستان کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمان و سلامت اداری کارکنان بیمارستان امام شهرستان کوهدشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :47

چکیده مقاله:

رابطه پژوهش این بین جو کوهدشت شهرستان امام بیمارستان کارکنان اداری سلامت و سازمان اخلاقی را مورد بررسی قرار می دهد.روش تحقیق در توصیفی پژوهش این از همبستگی نوع است و از کاربردی هدف نظر است شهرستان بیمارستان کارکنان کلیه پژوهش جامعه . تعداد(باشدمی کوهدشت 350 نفر).دادههای آماری با استفاده از پرسشنامه برسی سلامت اداری راب مک کاسکر21 سوالی و پرسشنامه 26سوالی ویکتور وکالن جمع آوری گردید. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه سلامت اداری و جو اخلاقی تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss ,شاخصهای آمار توصیفی به کار رفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که همبستگی بین میزان جو اخلاقی سازمانی و سلامت اداری کارکنان بیمارستان امام شهرستان کوهدشت مثبت و معنیدار است.

لینک کمکی