فایل word بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف کلی از انجام این پژوهش شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهرو ندی سازمانی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد می باشد, روش تحقیق به کار رفته روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری مورد نظرکلیه -اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد است که تعداد آنها 145 نفر می باشد.حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 108 نفر است . روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تصادفی است, که طبقات را در این تحقیق اعضای هیاتعلمی دانشکدهای مختلف تشکیل می دهد ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده, پرسشنامه اول پرسشنامه استاندار ناهاپیت و گوشال می باشد که برای سنجش سرمایه اجتماعی تهیه شده است و پرسشنامه دوم ,پرسشنامه رفتار شهروندیسازمانی پودساکوف) 1990 ( است . جهت تجزیه وتحلیل داده های از آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره(استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها محقق بدین نتیجه رسید کهبا اطمینان بالای 99 / 0 بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهرو ندی سازمانی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه معنادار وجود دارد.

لینک کمکی