فایل word بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ارتباطات بین کارکنان در بانک تجارت شهرستان خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ارتباطات بین کارکنان در بانک تجارت شهرستان خرم آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

عصرحاضرراعصر دانشورزان نام نهاده اند.به همین منظورهدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه بین مدیریت دانش وارتباطات کارکنان دربانک تجارت شهرستان خرم آبادبود.جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان و نمونه آماری شامل 40 نفرمی باشدکه به طور تصادفی ساده انتخاب شدند.روش تحقیق توصیفی همبستگی مورداستفاده قرارگرفته وبرای گردآوری داده ها ازدو پرسشنامه استاندارد استفاده -شده؛پس ازارزیابی وتایید نرمال بودن دادها نیزاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.توضیحات لازم در مورد سوالات و نحوه پاسخ- دهی به پرسشنامه ها درهنگام توزیع آنها به آزمودنی ها ارایه شد.برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 16 وآزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده وسطح معنی داری ) 05 / 0 > P ( در نظر گرفته شد.در نتایج تجزیه و تحلیل آماری مشخص شدکه ضریب همبستگی بین مدیریت دانش وارتباطات بین کارکنان 378 / 0 + بوده که درسطح اطمینان 95 درصدمعنادارمی باشد.میزانهمبستگی بین اجزای مدیریت دانش وارتباطات بین کارکنان نیز درسطح 95 درصد تایید شده و برابر 0.321 برای روابط مبتنی براعتماد , 0.421 برای تعامل آگاهانه , 0.385 حمایت ازشایستگی و 0.385 برای پشتیبانی ازدانش بود؛رابطه موجود بین تمام مولفه هایمدیریت دانش وارتباطات مثبت و مستقیم است.دراین راستا ضرورت توجه به سهم بالای مدیریت دانش در ارتباطات بین کارکنان مورد تاکید قرارگرفته وپیشنهادمی گرددکه درراستای افزایش ارتباطات موثربین کارکنان به استقرارمدیریت دانش و مولفه های آن در بین کارکنان بانک تجارت شهرستان خرم آباد توجه گردد.

لینک کمکی