فایل word بررسی رابطه حمایت خانوادگی ادراک شده با حالت های روانشناسی مثبت در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان بوکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه حمایت خانوادگی ادراک شده با حالت های روانشناسی مثبت در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان بوکان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه حمایت خانوادگی ادراک شده با حالت های روانشناسی مثبت در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه بود. برای انجام این پژوهش 185 نفر دانش آموز از یک جامعه 2000 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پس از اجرای همزمان پرسشنامه ها داده ها را با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل نموده و برای آزمون فرضیه ها از روش ضریبهمبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند رابطه حمایت خانوادگی ادراک شده با حالت های روان شناسی مثبت دانش آموزان درسطح ) 01 =/ Sig ( معنی دار و مثبت است و همچنین ارتباط بین مولفه های حمایتخانوادگی ادراک شده )حمایت ملموس, حمایت هیجانی, حمایت اطلاع رسانی, حمایت مهربانی و حمایت تعامل اجتماعی مثبت( با حالت های روان شناسی مثبت در سطح ) 01 =/ Sig ( معنی دار و مثبت است بنابراین می توان نتیجه گرفت که یین حمایت خانوادگیادراک شده با حالتهای روانشناسی مثبت رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و مولفه های حمایت خانوادگی ادراک شده مذکور می تواند باعث ایجاد ارتقای حالتهای روانشناسی مثبت در دانش آموزان شود.

لینک کمکی