فایل word بررسی رابطه رعایت اخلاق حرفه ای با کیفیت ارایه خدمات در بانک مسکن استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه رعایت اخلاق حرفه ای با کیفیت ارایه خدمات در بانک مسکن استان همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی رابطه رعایت اخلاق حرفه ای کارکنان با کیفیت ارایه خدمات به مشتریان در بانک مسکن همدان می باشد. مدلهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از مدل مفهومی اخلاق حرفه ای کارکنان از کادوزیرو مدل کیفیت خدمات سروکوال که در این مقاله تنها به تعدادی از ابعاد اشاره خواهیم نمود و در مقالات بعدی سایر ابعاد اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت . روش تحقیق از نوع تو صیفی- پیمایشی و از لحاظ هدفکاربردی می باشد. جامعه آماری؛ کلیه کارکنان بانک مسکن استان همدان می باشد که تعداد آنها 260 نفر است. نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان برای کارکنان 152 نفر بوده که با روش تصادفی ساده اندازه گیری شد. ابزار اندازه گیری برای این تحقیق پرسشنامه بوده است. در این پژوهش از چهار فرضیه استفاده شده است که کلیه فرضیات درسطح معناداری 0/95 سنجیده شد. نتایج نشان داد بین رعایت اخلاق حرفه ای کارکنان با کیفیت ارایه خدمات به مشتریان در بانک مسکن همدان رابطه وجود دارد

لینک کمکی