فایل word بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک های تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک های تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل word بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک های تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار همدان پرداخته شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی, و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه سهامداران در مبادلات بورس اوراق بهادار همدان در سال ) 1394 ( می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمولکوکران 267 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و روایی پژوهش روایی منطقی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ محاسبه شده است و نرم افزار تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده ازspss 21صورت گرفته و آزمون فرضیه ها پیرسون, اسپیرمن و فریدمن می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت دانش وسبک های تصمیم گیری رابطه وجود دارد و موثر ترین بعد مدیریت دانش, مدیریت دانش قبل از عمل و موثر ترین بعد سبک های تصمیم گیری, سبک تصمیم گیری عقلایی می باشد

لینک کمکی