فایل word بررسی رابطه مدیریت زنجیره ارزش با جایگاه رقابتی بانک مسکن استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه مدیریت زنجیره ارزش با جایگاه رقابتی بانک مسکن استان همدان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت زنجیره ارزش با جایگاه رقابتی بانک مسکن شعب استان همدان می باشد.جامعه این تحقیق تمامی کارکنان بانک مسکن استان همدان منتهی به سال 1393 به تعداد 280 نفر می باشند. نمونهاین تحقیق با استفاده از جدول مورگان برای کارکنان 162 نفر بوده است که اندازه گیری شد .ابزار اندازه گیری برای این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه که دارای جمعا 31 سوال می باشد. پایایی پرسشنامه نیز 89 / 0 بوده است. در اینپژوهش از شش فرضیه استفاده شده است که کلیه فرضیات درسطح معناداری 95 / 0 سنجیده شده و مورد تایید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان داد ارتباط مناسب و ایجاد زنجیره ارزش سبب بهبود جایگاه رقابتی در بانک مسکن استان همدان می شود.

لینک کمکی