فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان | open | 1699921

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان

فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي, علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان بیمارستان میلاد تهران پرداخته شده است. تحقیق دارای یک فرضیه اصلی)بین نظام حاکمیت بالینی با توانمندسازی کارکنان بیمارستان رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد( و چهار فرضیه فرعی که به بررسی رابطه مشارکت بیمار و جامعه, آموزش و یادگیری, استفاده از اطلاعات و مدیریت نیروی انسانی با نوانمند سازی کارکنان بیمارستان میلاد تهران می پردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی, جامعه آماری کلیه کارکنان بیمارستان میلاد در بهار 1395 می باشد, حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و همکاران 152 نفر به دست آمد که نمونه گیری در بین افراد نمونه تحقیق به صورتتصادفی ساده انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده اند که برای روایی پرسشنامه از روایی منطقی و پایایی آن هم با آلفا کرونباخ محاسبه شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی)اسپیرمن وفریدمن( می باشد که نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه اصلی تایید و بین هر یک از ابعاد نظام حاکمیت بالینی با توانمندسازی کارکنان بیمارستان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما اثر این تاثیرات با یکی دیگر تفاوت دارد, بیشترین تاثیر را بر نظام حاکمیتبالینی مشارکت بیمار و جامعه دارد و عوامل آموزش و یادگیری, استفاده از اطلاعات و مدیریت منابع انسانی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

👇محصولات مشابه با فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان👇

فایل word بررسي رابطه ي ريسک درک شده ي مشتريان و کيفيت خدمات الکترونيک بانکي | WORD فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت | WORD فایل word بررسي رابطهي بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي کاري دبيران متوسطه دوم شهر کوهدشت | WORD فایل word بررسي راهکارهاي دست يابي به امنيت اجتماعي در پرتو سبک زندگي اسلامي | WORD فایل word بررسي راي قانون موجد حق در رويه قضايي | WORD فایل word بررسي روش ها و رفتارهاي بزهکارانه متاثر از شبکه هاي اجتماعي مجازي در فضاي مجازي و حقيقي | WORD فایل word بررسي ساختار شخصيت هاي اصلي داستان رستم و شغاد در شاهنامه | WORD فایل word بررسي سبک زندگي ايراني از منظر مناصب شهري در دوره قاجار | WORD فایل word بررسي شاخص هاي مهارت هاي ارتباطي مديران و ارتباط آنها با تعهد سازماني در دانشگاه علوم پزشکي شهرستان ايلام | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word پاورپوینت بررسی گذری بر تاریخچه كامپیوتر | WORD فایل word افزايش رضايت و کيفيت خدمات پس از فروش از طريق تدوين استراتژي در نمايندگي هاي ايران خودرو | WORD فایل word بررسي مديريت ذينفعان دولت الکترونيک وتاثير رويکرد قابليت بر توسعه آن | WORD فایل word بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي و رضايت شغلي کارکنان وزارت جهاد کشاورزي شهر تهران | WORD فایل word پاورپوینت نکات اجرایی آرماتور بندی + نکات آیین نامه ای مربوطه | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) راه آهن | WORD فایل word تجهیزات پستهای فشار قوی | WORD فایل word تحقیق سرقت | WORD فایل word پاورپوینت بررسی تجزیه مقادیر کم | WORD فایل word پاورپوینت روش تدریس آزمایشى | WORD فایل word پاورپوینت بررسی تفکر شهودی | WORD فایل word مقررات داوري الکترونيک در حقوق ايران | WORD فایل word بررسی انواع الگوهای جریان در ماژول‌های غشایی | WORD فایل word بهره گيري از روش آموزش مستقيم در توانايي يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي نوشتاري، ديکته و رياضي | WORD فایل word بررسي تاثير ارزش ادارک شده توريست بر عملکرد بنگاه هاي گردشگري مطالعه موردي: هتل هاي شهرستان ساري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکناندانلود فایل word بررسي رابطه نظام حاکميت باليني با توانمندسازي کارکنان فایلwordبررسيرابطهنظامحاکميتبالينيباتوانمندسازيکارکنان