فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت | open | 1699923

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت

فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي, علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت بود. پژوهش به شیوه توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه - دوم شهرستان کوهدشت بود که تعداد آنها 1300 نفر گزارش شد, که با استفاده از جدول کرجسی -مورگان حجم نمونه, 297 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ) 2003 ( و پرسش نامه رضایت شغلی مینه سوتا) 1967 ( استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیقعلاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بینهوش فرهنگی و ابعاد آن )رفتار , فراشناخت , دانش و انگیزش( با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ) 01 / 0 < sig (. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل, متغیرهای رفتار , فراشناخت و انگیزش را تبیین می کند

👇محصولات مشابه با فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت👇

فایل word بررسي رابطهي بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي کاري دبيران متوسطه دوم شهر کوهدشت | WORD فایل word بررسي راهکارهاي دست يابي به امنيت اجتماعي در پرتو سبک زندگي اسلامي | WORD فایل word بررسي راي قانون موجد حق در رويه قضايي | WORD فایل word بررسي روش ها و رفتارهاي بزهکارانه متاثر از شبکه هاي اجتماعي مجازي در فضاي مجازي و حقيقي | WORD فایل word بررسي ساختار شخصيت هاي اصلي داستان رستم و شغاد در شاهنامه | WORD فایل word بررسي سبک زندگي ايراني از منظر مناصب شهري در دوره قاجار | WORD فایل word بررسي شاخص هاي مهارت هاي ارتباطي مديران و ارتباط آنها با تعهد سازماني در دانشگاه علوم پزشکي شهرستان ايلام | WORD فایل word بررسي شيوه هاي کنترل اجتماعي نوجوانان | WORD فایل word بررسي ضوابط اعمال مجازات هاي جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word نقش ديپلماسي پليسي سازمان اينترپل در مقابله با جرايم سايبري بين المللي | WORD فایل word بررسي راهکارهاي دست يابي به امنيت اجتماعي در پرتو سبک زندگي اسلامي | WORD فایل word پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت | WORD فایل word مباني اقتصادمقاومتي درآيات وروايات | WORD فایل word بررسي نقش پليس قضايي در اجراي قوانين و ضرورت احياي آن در روند دادرسي | WORD فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني با گرايش به تحول سازماني مديران و کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران | WORD فایل word حجاب، راهکاري مترقي در صيانت امنيت اجتماعي | WORD فایل word بررسي ميزان توجه به مولفه هاي امنيت اجتماعي در محتواي کتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره ي ابتدايي | WORD فایل word تحقیق بررسی اجمالی سلامت روان | WORD فایل word تحقیق راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها | WORD فایل word کتاب موضوعات اخیر آیلتس ویرایش 2017 | WORD فایل word تحقیق شقایق دریایی | WORD فایل word پاورپوینت بررسی گیاه داروئی زنجبیل | WORD فایل word تحقیق قضاوت اخلاقی | WORD فایل word مطالعه ي روشهاي تربيت اجتماعي کودکان و نوجوانان بر اساس قرآن و نهج البلاغه و ميزان کاربرد آنها از نظر اساتيد معارف مراکز آموزش عالي استان البرز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشتدانلود فایل word بررسي رابطه ي هوش فرهنگي با رضايت شغلي دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان کوهدشت فایلwordبررسيرابطهيهوشفرهنگيبارضايتشغليدبيراندورهدوممتوسطهشهرستانکوهدشت