فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان | open | 1700027

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان

فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان

بخشی از متن فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي, علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی(تحلیل رگرسیون) بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به تعداد 120 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران تعداد 92 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد. دادههای مورد نیاز, با استفاده از پرسشنامههای ساختار سازمانی رابینز و توانمندسازی اسپریتزر گردآوری شد که با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامههای ساختار سازمانی 88/0 و توانمند سازی 86/0 محاسبه گردید. در تجزیه و تحلیل داده های آماری از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که از بین ابعاد سهگانه ساختار سازمانی, ابعاد پیچیدگی و تمرکز از قابلیت پیشبینی کنندگی توانمند سازی کارکنان برخوردارند. این ابعاد حدود 31 درصد واریانس نمرات توانمند سازی را تبیین میکنند. با افزایش یک انحراف معیار تغییر در نمرات بعد پیچیدگی, نمرات توانمند سازی کارکنان به اندازهی 51/0 انحراف معیار کاهش مییابد و با افزایش یک انحراف معیار تغییر در نمرات بعد تمرکز, نمرات توانمند سازی کارکنان به اندازه 50/0 انحراف معیار افزایش مییابد.

👇محصولات مشابه با فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان👇

فایل word تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي کارمندان آموزش و پرورش شهر هفت چشمه | WORD فایل word تاثير شبکه هاي مجازي در رابطه والدين و دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي مورد مطالعه؛ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرمهاباد | WORD فایل word تاثير فضاي مجازي بر مطالعه و پژوهش | WORD فایل word تاثير فلسفه سياسي اسلام در انقلاب اسلامي ايران | WORD فایل word تاثير فناوري اطلاعات بر اخلاق مورد کاوي اينترنت | WORD فایل word تاثير کارسنجي و زمانسنجي درفعاليتها براي محاسبه بهاء تمام شده خدمات (ABC) | WORD فایل word تاثير گذاري تفکر نقادانه و خلاق بر رفع موانع خلاقيت دانش آموزان دبيرستان سعدي ناحيه يک خرم آباد سال تحصيلي | WORD فایل word تاثير نظام جبران خدمات بر نگهداشت کارکنان دانش محور | WORD فایل word تاثير نهادهاي مدني در توسعه امنيت اجتماعي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word پاورپوینت روش تدریس نمایشى | WORD فایل word رابطه رسانه ها و فضاي مجازي با گرو ههاي تروريستي | WORD فایل word افزایش علاقه و انگیزش دانش آموزان نسبت به شرکت در نماز جماعت | WORD فایل word مقررات حقوقي حاکم بر قراردادهاي ساختماني | WORD فایل word پاورپوینت بررسی اختلالات شخصیتی | WORD فایل word اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه كشور | WORD فایل word پاورپوینت بررسی دستگاه گوارش | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری | WORD فایل word استاندارد 34000 منابع انسانی | WORD فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي | WORD فایل word پاورپوینت بررسی کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی | WORD فایل word پاورپوینت بررسی Neuropsychologi | WORD فایل word خصوصي سازي در حوزه بهداشت رويکردي از اقتصاد مقاومتي | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) کف سازی | WORD فایل word پاسخ کتاب اول Active Skills for Reading | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکناندانلود فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان فایلwordتاثيرساختارسازمانيدانشگاهآزاداسلاميبرتوانمندسازيکارکنان