فایل word تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش شهر هفت چشمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش شهر هفت چشمه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی(همراه با مفاهیم جزیی تر نظیر اعتماد اجتماعی, مشارکت اجتماعی و تعامل اجتماعی) بر رضایت شغلی در میان کارمندان اداره آموزش و پرورش شهر هفت چشمه انجام شد.پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی که از روش همبستگی پیرسون در آن استفاده شد جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان (خانم و آقا) اداره آموزش و پرورش سطح شهرهفتکه 67 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی داده ها به کمک پرسشنامههای سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی (05/0<p(و ضریب همبستگی35/0.رابطه داردیعنی با افزایش سرمایه اجتماعی معلمان, رضایت شغلی آنها نیز بالا می رود.در قالب نتیجه گیری میتوان اینگونه اظهار داشت که سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی رابطه دارد

لینک کمکی