فایل word تاثیر شبکه های مجازی در رابطه والدین و دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه؛ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرمهاباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر شبکه های مجازی در رابطه والدین و دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه؛ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرمهاباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

با توجه به عنوان پژوهش که به برسی تاثیر شبکه های مجازی در رابطه والدین و دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرمهاباد در سال تحصیلی 94-95 پرداخته است.جامعه آماری حدود 2700 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر دانشآموز به صورت تصادفی انتخاب شد.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss وآزمونهای آماری آن از قبیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. جمع آوری دادهها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته انجام گرفت. نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد که بین متغیر وابسته این پژوهش و متغیرهای مستقل همبستگی معناداری وجود دارد. و پایایی آن به ترتیب با متغیروابسته (86 درصد) و میانگین پایایی متغیرهای مستقل 83 درصد می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر میزان تحصیلات والدین بیشترین تاثیر را برمتغیر وابسته گذاشته اند.

لینک کمکی