فایل word رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی فایل word رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان و دبیران استثنایی شهر خرم آباد می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف, کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان و دبیران - استثنایی شهر خرم آباد می باشد. نمونه آماری به علت کم بودن حجم جامعه آماری کل 112 نفر در نظر گرفته شده است و از روشنمونه گیری سرشماری استفاده گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ) 1990 ( و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورن) 1993 ( استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون, آزمون مقایسه میانگین دوجامعه و رگرسیون گام به گام می باشد. بدین منظور از برنامه نرم افزار spss21 استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با تعهد سازمانی معلمان و دبیران متوسطه دوم ناحیه یک شهر خرم آباد استثنایی شهرخرم آباد رابطه وجود دارد. و بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمان و دبیران تفاوت وجود دارد. میانگین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمین بیشتر از دبیران استثنایی شهر خرم آباد می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بعد عدالت توزیعی 42 / 0 از تغییرات تعهد سازمانی معلمان و دبیران را پیش بینی می کند.

لینک کمکی