فایل word رابطه ی جو سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای آموزگاران زن مدارس ابتدایی شهرستان کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ی جو سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای آموزگاران زن مدارس ابتدایی شهرستان کوهدشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی و خودکارآمدی حرفه ای آموزگاران زن مدارس ابتدایی شهرستان کوهدشت انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمام آموزگاران زن مدارس ابتدایی شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 95 - 94 مشغول کار بودند که جمعا 900 نفر بودند . نمونه مورد بررسیبراساس جدول کرجسی و مورگان محاسبه شد و تعداد 269 نفر محاسبه شد . برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت ) 1996 ( و پرسش نامه خودکارآمدی حرفه ای اسچان موران و - وولفوک ) 1999 ( استفاده شد. برای طبقهبندی و تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده از آمارتوصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام میاستفاده شد. بدین منطور از نرم افزار 20 spss استفاده شده است. نتایج پژوهش: نتایج نشان داد که بین جوسازمانی و خودکارآمدی حرفه ای آموزگاران زن رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. از بین متغیرهای پیش بین واردشده در تحلیل بر اساس بیشترین سطح معناداری, متغیر مزاحمت , روحیه گروهی , ملاحظه گری , فاصله گیری پیش بینی کننده ی قوی تری برای خودکارآمدی حرفه ای بودند .

لینک کمکی