فایل word رابطه ی هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ی هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان کوهدشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان کوهدشت انجام گرفت. پژوهش به شیوه توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران - متوسطه اول شهرستان کوهدشت بود که تعداد آنها 1300 نفر گزارش شد, که با استفاده از جدول کرجسیمورگان حجم نمونه, - 297 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ) 1986 ( و پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش) 1981 ( استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ) 01 / 0 < sig (. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل, ابعاد همدلی , خودانگیزی و مهارت اجتماعی تبیین می کنند فرسودگی شغلی بودند.

لینک کمکی