فایل word راهبردهای آموزشی برای برقراری توازن میان حقوق شهروندی وامنیت اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راهبردهای آموزشی برای برقراری توازن میان حقوق شهروندی وامنیت اجتماعی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :34

چکیده مقاله:

آموزش شهروندی ورعایت حقوق وتکالیف شهروندی منجربه به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان باپلیس ومهمترآنکه باعث ایجادنظم وامنیت عمومی جامعه می جوامع جانبه همه توسعه میزان و اجتماعی حیات تداوم و بقا ضامن مولفه این.گردد صنعتی پلیس است, پیشرفت روبه و همواره درصدد رشد رفتارهای مشارکت جویانه مردم در حوزه امنیت عمومی بوده است. براین اساس اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد خوب جلب و با نشان دادن کارآمدی خود, مشارکت مردم را در فعالیتهای مربوط به حوزه نظم و امنیت عمومی افزایش دهد. رضایت از پلیس به ویژه متاثر از دو عامل ادراک شهروندان پیرامون عملکرد پلیس و انتظارات آنان است. انداز بیست جامعه ایرانی در افق چشم ساله, جامعه های ای توسعه یافته, متناسب با مقتضیات فرهنگی, جغرافیایی, تاریخی و ... متکی به اصول اخلاقی و ارزش اسلامی, ملی و سالاری دینی, انقلابی با تاکید بر مردم عدالت اجتماعی, آزادی ها های مشروع, حفظ کرامت و حقوق انسان و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی است که لازمه آن, استقرار نظم و امنیت به عنوان بستر شکلگیری و تحقق آن میباشد لذا بین رضایت از پلیس و احساس امنیت اجتماعی نیز پیوند وثیقی وجود دارد.در تبیین این ارتباط می توان چند نکته را یادآوری کرد:نخست آنکه, از نظر اغلب شهروندان پلیس متولی اصلی و بی بدیل برآوردن نظم و امنیت در جامعه است.لاجرم مردم تنها وقتی نسبت به آن احساس رضایت می نمایند که یقین داشته باشند در حیطه مقابله با کجروی ها و عوامل مخل امنیت از کارآمدی و کفایت کافی برخوردار است.دوم آنکه, رضایت خود یک هیجان مثبت و مطلوب است و شکل گیری آن هیجانات مطلوب دیگری, نظیر احساس امنیت و امید و آرامش را پدید می ا ورد. آموزش شهروندی از بعد سیاسی در واقع توسط نظام سیاسی حاکم بر جامعه تعیین و مشخص می گردد.یافته های تحقیق نشان می دهدراهبردهای نوین آموزشی درراستای ایجادواستقرارنظم وامنیت اجتماعی وپایداری امنیت عمومی درسطح جامعه وتعامل بیشتر باپلیس نتیجه آسایش عمومی برای جامعه میباشد .درنتیجه توازن وتعامل میان شهروندان وپلیس وجوددارد.باتوجه به موضوع پیرامون تحقیق تالیفات مختصروپراکنده ای نگارش یافته وازاین روضرورت اهمیت وتهیه وتدوین مقاله ی حاضراحساس گرددید.تحقیق حاضربازمینه ی پژوهشی لازم بر اساس چنین تبینی نقش آموزش شهروندی و کارکردهای آن به عنوان یک واقعیت ازابعاد مختلف رابصورت توصیفی – بررسی قرار نقدوموردتحلیلی داده است.

لینک کمکی