فایل word راهکارهای توسعه توریسم ورزشی در استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راهکارهای توسعه توریسم ورزشی در استان لرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری و مسافرت یکی از بزرگترین و پویاترین صنایع در اقتصاد جهانی امروز است؛ در حالی که ورزش نیز به عنوان یک صنعت مهم در بخش اوقات فراغت مطرح است. ورزش بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ است و اغلب آن را بطور جداگانه بررسی می نمایند؛ اما رابطه آن با گردشگری ناگسستنی است. بنابراین, هدف از تحقیق حاضر ارایه فایل word راهکارهای توسعه توریسم ورزشی در استان لرستان بود. روش تحقیق, توصیفی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان صنعت گردشگری, کارشناسان ورزشی و گردشگران استان لرستان بودند. در نهایت 127 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (908/0 =برای تجزیه و تحلیل داده ها, از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی, هفت عامل میزبانی رویداد, تسهیلات گردشگری, فعالیت های تفریحی, زیرساخت ها, طبیعت گردی, تبلیغات و چشم اندازهای طبیعی بععنوان مولفه های موثر در گردشگری ورزشی شناسایی شدند. نتایج نشان داد زیر ساخت ها با میانگین 16/0±17 /4 با اهمیت ترین و طبیعت گردی با میانگین 07/0 ± 56/3 کم اهمیت ترین عامل های شناسایی شده از نظر پاسخ دهندگان می باشند.

لینک کمکی