فایل word مقایسه ویژگیهای شخصیتی و مولفه های آن در والدین نوجوانان بزهکار و والدین نوجوانان عادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسه ویژگیهای شخصیتی و مولفه های آن در والدین نوجوانان بزهکار و والدین نوجوانان عادی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word مقایسه ویژگیهای شخصیتی و مولفه های آن در والدین نوجوانان بزهکار و والدین نوجوانان عادی روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای است . جامعه آماری شامل والدین کلیه نوجوان پسر مراجعه کننده به کانون اصلاح و تربیت تهران و والدین – نوجوانان غیر بزهکار مشغول به تحصیل در دبیرستانهای تهران می باشند . نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از والدین مراجعه کننده به کانون اصلاح و تربیت برای ملاقات با فرزندانشان و 30 نفر از والدین نوجوانان عادی به صورت در دسترس انتخاب شدند , تشکیل می دهد .ابزار پژوهش پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا) 1992 - 1985 (است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس تک و چند متغیره استفاده شد . نتایج پزوهش نشان داد بین ویژگهای شخصیتی والدین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار تفاوت وجود دارد و بعدشخصیتی روان رنجوری والدین نوجوانان بزهکار بیشتر و ابعاد شخصیتی برونگرایی , باز بودن به تجربه , وظیفه شناسی و سازگاری والدین غیر بزهکار بیشتر است .

لینک کمکی