فایل word موانع موجود در بکارگیری تکنولوژی آموزشی فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه استان چهارمحال و بختیاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word موانع موجود در بکارگیری تکنولوژی آموزشی فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه استان چهارمحال و بختیاری :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین موانع موجود در بکارگیری تکنولوژی آموزشی)فناوری اطلاعات( در مدارس دوره متوسطه استان چهارمحال و بختیاری بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان های استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 90 - 1389 ( 2077 نفر( بود. حجم نمونه محاسبه شده 415 نفر تعیین شدهکه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 20 سوالی محقق ساخته با سه مولفه بود که روایی آن توسط اساتید مورد تایید و پایایی آن 85 / 0 محاسبه شد.داده ها بوسیله روش آماری T تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: دو عامل کمبود منابع مالی, و محتوای کتاب از موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی )فناوری اطلاعات( بود در حالی که عامل عدم آگاهی ودانش,مهارت و نگرش دبیران تاثیری بر عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی)فناوری اطلاعات(در دبیرستان های استانچهارمحال و بختیاری محسوب نشد.

لینک کمکی