فایل word نقش آموزش سیار برمیزان مهارت های ادراکی مدیران مدارس متوسطه دوم ناحیه دو شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش سیار برمیزان مهارت های ادراکی مدیران مدارس متوسطه دوم ناحیه دو شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی فایل word نقش آموزش سیار برمیزان مهارت های ادراکی مدیران مدارس متوسطه دوم ناحیه دو شهر کرمانشاه است.جامعه ی آماری این پژوهش را مدیران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه تشکیل می دادند. و نمونه آماری آن 85 نفر هستند, فرایند و روش انتخاب نمونه, نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده شده است که با مدنظر قرار دادن اینکه جامعهآماری تعداد 85 نفر می باشد حجم نمونه 70 نفر به دست می آید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه مهارت ادراکی بوده, پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل دو دستهپرسش های عمومی و تخصصی است. پرسش های عمومی خود شامل سه پرسش پیرامون ویژگی های فردی پاسخ دهندگان است. این پرسش ها عبارتند از:جنسیت,سن, میزان تحصیلات وسابقه کاری , ارزش گذاری پاسخ های پرسش های تخصصی از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.برای تعیین پایایی پیش آزمون و پس آزمون, آزمون یادداری از آلفای کرونباخ استفاده شده است.روشهای محاسبه پایایی, ضریب آلفای کرونباخ است. چنانچه ضریب آلفای کرونباخ برای یک مقیاس بیش از 7 / 0 محاسبه گردد, پایایی آن مقیاس مطلوب ارزیابی می شود.ضریب همبستگی بین مهارت ادراکی مدیران مدارس و آموزش سیار نقش مثبت و معنی داری در سطح وجود دارد.

لینک کمکی