فایل word تحلیل رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زنذگی کاری زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحلیل رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زنذگی کاری زنان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت نقش زنان در اقتصاد مقاومتی, پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در شهرداری شهر بابل انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایش های توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری ان 119 نفر بودند که با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان, حجم نمونه پژوهش 92 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران 1986, و کیفیت زندگی کاری والتون بوده است جهت روایی پرسشنامه ها, از روایی محتوایی استفاده شده و سپس برای اندازه گیری پایایی, تعداد 20 پرسشنامه به طور تصادفی ساده در بین زنان شاغل توزیع و پایایی داده های جمع آوری شده از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری برابر با 0/88 و برای حمایت اجتماعی برابر با 0/79 محاسبه گردید. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی و امار استنباطی, آزمون کولموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داد که حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در شهرداری شهر بابل رابطه معنادار و مثبتی دارد.

لینک کمکی