فایل word تعهد سازمنای (ابعاد, الگوها, ضرورت ها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعهد سازمنای (ابعاد, الگوها, ضرورت ها) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به تغییرات و دگرگونه ای پیوسته ای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها منابع انسانی آن ها می باشد و به همین دلیل توجه به رابطه آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می یابد. در این ارتباط یکی از موضوعات مهم سازمانی, وجود تعهد کارکنان است که با متغیرهای مهمی چون تعهد عاطفی, مستمر و تعهد هنجاری در ارتباط است بدین منظور هدف از این مقاله بررسی و ارایه دیدی جامع تر نسبت به تعهد سازمانی است در این راستا متغیرهای مرتبط با تعهد سازمانی و چگونگی رابطه آنها با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از تعهد سازمانی ارایه گردیده و سپس به بررسی ضرورت, الگوها, ابعاد تعهد سازمانی کارکنان پرداخته و رویکردها و کارکردهای مهم نیز مشخص شده است در مرحله بعد تاثیر نهادینه سازی این مهم در سازمان مطرح شده است.

لینک کمکی