فایل word رابطه بین تعهد کاری کارمندان وسیاست های سازمانی کارکنان ومدیران درآموزش وپرورش شهرستان شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین تعهد کاری کارمندان وسیاست های سازمانی کارکنان ومدیران درآموزش وپرورش شهرستان شاهرود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی با 4 فرضیه می پردازد که با استفاده از نرم افزار spss در بین 100 نفر از کارکنان و مدیران اموزش و پرورش شهر شاهرود از طریق پرسشنامه در خصوص تعهد و پایبندی به سیاست های سازمان مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج تحقیق نشان می دهد. فرضیه اولک ارتباطی مثبت میان نگرش نسبت به تیم های کاری خود هدایت شونده و تعهد به سیاست های سازمانی وجود دارد این نشان می دهد با افزایش نگرش های مثبت به تیم های کاری تعهد نیز افزایش می یابد. فرضیه 2: ارتباطی مثبت میان شفافیت نقش و تعهد به سیاست های سازمانی وجود دارد. این نشان می دهد با افزایش شفافیت نقش و وضوح نقش در سازمان تعهد به سیاست های سازمان نیز افزایش می یابد فرضیه 3ک ارتباطی منفی میان تعارض نقش و تعهد به سیاست های سازمانی وجوند دارد این نشان می دهد با کاهش تعارض نقش ها, تعهد به سیاست های سازمانی افزایش می یابد. فرضیه 4: ارتباطی مثبت میان تعهد به سیاست های سازمانی و وجدان کاری فرد وجود دارد. این نشان می دهد با افزایش وجدان کاری در سازمان تعهد به سیاست های سازمان نیز افزایش می یابد. 4: ب. ارتباطی مثبت میان تعهد به سیاست های سازمانی و ویژگی شهروند سازمانی فرد وجود دارد. این نشان م یدهد با افزایش تعهد به سیاست های سازمان, ویژگی شهروند سازمانی فرد نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی