فایل word رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در عملکرد کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در عملکرد کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :37

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روزافزونی مورد توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم, به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است در این پژوهش سعی می شود سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بررسی می شود به طور کلی مقوله بسیار مهم سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی و مشکلات و مسالی تنگناهای موجود در این زمینه به لحاظ نوپا بودن در کشور ما موجب گردیده تا پژوهش حاضر در واقع با پرداختن به گوشه ای از مسایل و پالش های ظریف مرتبط با سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری توضیح داده شود جامعه آماری پژوهش, شامل تمامی کارمندان بانک مسکن شهرستان مرند که 50 نفر در نهایت به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. در این تحقیق پس از بررسی روایی محتوا, جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی, ضریب همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ استفاده شد در خصوص تعداد نمونه های آماری تحقیق در روش تحلیل عاملی تاییدی CFA تعداد نمونه ها براساس تعداد متغیرها سوال ها تعیین شد پایایی به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای مولفه های سرمایه فکری بین 0/73 تا 0/85 بود و پایایی به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای مولفه های سرمایه اجتماعی بین 0/73 تا 0/81 که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است بنابر این در پژوهش انجام شده پژوهش گر می خواهد باانجام این پژوهش به تبیین هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بپردازد و نقش هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری مورد بررسی قرار دهد.

لینک کمکی