فایل word رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری در کارمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری در کارمندان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان بانک کشاورزی استان البرز می باشد جهت رسیدن به این هدف, از بین جامعه آماری کارمندان بانک کشاورزی گروه نمونه ای به تعداد 174 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون 1973 و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن 1993 بر روی گروه نمونه به اجرا درآمد سپس با استفاده از نرم افزار SPSS19 و مدل آماری همبستگی به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد نشان داد بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنی داری وجود دارد این رابطه در مورد هر سه مولفه عدالت سازمانی توزیعی, رویه ای, مراوده ای معنادار بود.

لینک کمکی