فایل word رفتار شهروندی سازمانی (ابعاد, مدل ها, رویکردها و کارکردها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رفتار شهروندی سازمانی (ابعاد, مدل ها, رویکردها و کارکردها) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با صنعتی شدن دنیای کنونی ضرورت انعطاف پذیری و بهروه وری, برای بقا و موفقیت سازمان ها بیشتر می شود از این رو استانداردهای جدیدی باید برای سازمان ها تدوین شود تا پاسخ گوی چالش های جهانی گردد و زمینه مناسبی را برای کارکنان فراهم کند تا بتوانند از مناسبترین مهارت ها برخوردار باشند. یکی از مفاهیمی که می تواند در مواجهه با این امر به سازمان ها کمک کند رفتار شهروندی سازمانی است, که با متغیرهای مهمی چون رضایت شغلی کارکنان, نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی در ارتباط است با نهادینه سازی رفتار شهروندی سازمانی مدیران برای بهبود و ارتقا محیط کاری خود می توانند بجای توسل به زور, به فرآیندهای جامعه پذیری اتکا نمایند. هدف از بررسی این مقاله بررسی و ارایه دیدی جامع تر نسبت به رفتار شهروندی سازمانی است د ر این راستا متغیرهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی یعنی وظیفه شناسی, نوع دوستی, فضیلت مدنی, جوانمردی, ادب و نزاکت و چگونگی رابطه آنها با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور ابتدا تعریفی از رفار شهروندی سازمانی ارایه گردیده سپس ابعاد این متغیر و رویکردها و کارکردهای مهم نیز مشخص شده است در مرحله بعد تاثیر نهادینه سازی این مهم در سازمان مطرح شده است.

لینک کمکی