فایل word شناخت نقش میانجی آگاهی برند بر رابطه بین تجربه برند و کیفیت ادراک شده مشتریان تلفن همراه در شهر ساری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناخت نقش میانجی آگاهی برند بر رابطه بین تجربه برند و کیفیت ادراک شده مشتریان تلفن همراه در شهر ساری :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش میانجی آگاهی برند بر رابطه بین تجربه برند و کیفیت ادارک شده می باشد این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی -پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان تلفن همراه در شهر ساری می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است, که با توجه به جامعه نامحدود مشتریان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 196 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش, پرسشنامه استاندارد می باشد نتایج پژوهش نشان دهنده نقش میانجی آگاهی برند بر رابطه بین تجربه برند و کیفیت ادارک شده می باشد.

لینک کمکی