فایل word عواملی که روی عملکرد خرید آنلاین تاثیر می گذارد: نقش میانجی قصد خرید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عواملی که روی عملکرد خرید آنلاین تاثیر می گذارد: نقش میانجی قصد خرید :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

خری اینترنتی یک پدیده ای است که امروزه سریعا در حال رشد و گسترش است یک نگاه اجمالی به رشد تصاعدی اغلب عاملان در این صنعت نشان می دهد که هنوز هم یک مخزن بزرگ پتانسیل بازار برای تجارت الکترونیک وجود ندارد. راحتی خرید آنلاین آن را یک روند در حال پیدایش بین مصرف کنندگان کردهاست مخصوصا Geny- شیوع خرید آنلاین موجب افزایش علاقه خرده فروشان برای تمرکز بر این زمینه شده است. بنابراین, این تحقیق برای تعیین ارتباط بین هنجار ذهنی, اثربخش و مفید درک شده, و رفتار خرید آن لاین است. در حالیکه توسط قصد خرید میانجی گری شد دانشجویان دانگشاه بین سن 18 و 34 سالگی که معمولا تحقیقاتشان را دردانشگاه پرلین مالزی انجام می داند به عنوان نمونه آنالیز انتخاب شند و 662 مجموعه از بین 800 نمون از پرسشنامه ها توزیع شده برای کدگذاری, تجزیه و تحلیل و تست فرضیه بود و سپس داده جمع آوری شده با استفاده از SPSS نسخه 18 و AMOS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند. طراحی برای بررسی طرح متناسب بود و نتیجه گیری آنلاین تاثیرگذاشت. همچنین به طور چشمگیری روی عملکرد خرید آنلاین تاثیر گذاشت. همچنین یافته ها نشان داد که قصد خرید به طور چشمگیر و مثبت روی رفتار خرید آن لاین تاثیر گذاشت. برای تحقیق آینده, نمونه از بزرگسالان کارمند و متغیرهای دیگر مرتبط با خرید آن لاین برای به حداقل رساندن پیش داوری نمونه گیری گنجانده شدند.

لینک کمکی