فایل word نقد و واکاوی جرایم ناتمام در حقوق کیفری ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقد و واکاوی جرایم ناتمام در حقوق کیفری ایران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی از آفتهای هر جامعه جرم و پدیده مجرمانه است که همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است اگر برای فعالیت مجرمانههمانند مسیری که بزهکار درآن گام می گذارد و قدم به قدم در آن به پیش می رود آغاز و پایانی تصور کنیم می توانیم مراحلمختلف را در این مسیر از یک دیگر بازشناسیم. جرم با اندیشه و تصور ذهنی آن آغاز می شود, سپس با تصمیم بر ارتکاب و پساز آن تهیه مقدمات سرانجام شروع به آن تکوین می یابد. هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید, یعنی نتیجه ای از اینعمل به دست آورد. قانونگذار در سال 1352 برای اولین بارنص شروع به جرم را وارد قانون مجازات عمومی کرد و بعد از آنیعنی در سال 61 در قانون راجع به مجازات اسلامی نیز مبحث شروع به جرم همان ادامه سال 52 میباشد. اما سال 70 مبحثشروع به جرم کامل تر از گذشته شد و این سیر تطوری تا سال 92 ادامه داشت تا اینکه قانونگذار با تصویب قانون مجازاتاسلامی در سال 92 نواقص آنرا برطرف کرد هرچند در قانون 92 نواقصی نیز به چشم می خورد اما از مراحل قبل کاملتر است. درمقاله حاضر ضمن تعریف مفاهیم همچون شروع به جرم که محور اصلی بحث میباشد ,مفاهیم دیگری چون جرم محال و جرمعقیم نیز تعریف شده است. وهمچنین مفاهیمی چون سیر تکاملی شروع به جرم نیز توضیح داده شده است.

لینک کمکی