فایل word نقش ژیوپلیتیک کشور جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی با تاکید بر کشور جمهوری قزاقستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ژیوپلیتیک کشور جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی با تاکید بر کشور جمهوری قزاقستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف فایل word نقش ژیوپلیتیک کشور جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی با تاکید بر کشور جمهوری قزاقستان می پردازد. از آنجاییکه دریای خزر حلقه مشترک ژیوپلیتیکی کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور قزاقستان است و همچنین منافع مشترک این دو کشور در دریای خزر وجود دارد, در این راستا می تواند عامل مشترک روابط همکاری های دوجانبه دو کشور باشد. هدف از بررسی مناسبات کشورهای ایران و قزاقستان روند تحول آن از منظر ویوپلیتیکی, علت اصلی توجه ایران از لحاظ سیاسی, اقتصادی و ... در کشور قزاقستان بر اساس چگونگی منافع ملی, روشن شاختن آینده و دورنمای کشورهای ایران و قزاقستان, با استفاده از روش: تحلیلی و توصیفی و تحلیلی می باشد. نتیجه: این مطالعه و بررسی ها نشان داد که اگرچه کشور قزاقستان برخورداری از برخی ویژگی های جغرافیایی می تواند مکمل اقتصادی مناسبی در حوزه آسیای مرکزی برای کشور جمهوری اسلامی ایران باشد, اما گسترش روابط با کشور قزاقستان بستگی به تعیین استراتژی های کشور ایران دارد. می توان گفت که اگر استراتژی ژیوپلتیکی کشور ایران در مسیر پیوند با ژیواستراتژی قاره ای شکل گیرد, گسترش همکاری های دوجانبه معنا و مفهوم پیدا می کند. در غیراین صورت گسترش روابط تنها می تواند در قالب همکاری های اقتصادی اهمیت یابد و شریک استراتژی مفهومی پیدا نمی کند.

لینک کمکی