فایل word نقش کاداستر در ثبات و امنیت نظام ثبت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش کاداستر در ثبات و امنیت نظام ثبت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

کاداستر, در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکردتکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است. بازده اجتماعی, فایده اقتصادی, آثار حقوقی و نشانه گیری های سیاسی دارد.کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید.کاداستر, الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکریقابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر, بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تاکید دارد. اجرای کامل کاداسترچندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات وکاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستریاست. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجادامکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین, بازدهیاطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت, بهره برداری معقول, ایجاد امنیتحقوقی, افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری, حداکثر مطلوب بهره برداری, حداکثر برداشت اقتصادی, توازن زیستمحیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم, جایگاه مخصوصی دارند.

لینک کمکی