فایل word تاثیر کارسنجی و زمانسنجی درفعالیتها برای محاسبه بها تمام شده خدمات (ABC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر کارسنجی و زمانسنجی درفعالیتها برای محاسبه بها تمام شده خدمات (ABC) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است , زیرا دولت تمامی فعایتهای خدماتی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر با توجه به رویکرد پیش روی دولت در پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی و اهم آن یعنی محاسبه بها تمام شده خدمات و فعالیتهای دولتی در بودجه ریزی عملیاتی و نبود متدولوژی مناسبی برای محاسبه بها تمام شده خدمات و فعالیتها که این موضوع درشاخص های عمومی دستگاه های اجرایی نمود بسیار دارد , همچنین عدم کاربردی بودن نظام سنتی محاسبه بها تمام شده کالا در خدمات و فعالیتهای دولتی که آن نیز روش مناسب و دقیقی برای پاسخ گوی به شناسایی و اندازه گیری فعالیت ها و خدمات دولتینبوده لذا استفاده از ابزارهای کارسنجی و زمانسنجی برای شناسایی فعالیتهای دولتی و تعیین سهم فعالیتهای منتج به ارایه خدمات در قالب فرآیندهای دستگاه های اجرایی توانسته است روش مناسبی برای شناسایی و تعیین نوع فعالیت و زمان انجام آن باشد . الگوریتمیکه برای کارسنجی و زمانسنجی فعالیتهای در این متدولوژی بکار رفته است برگرفته از اصول مهندسی روش ها و کارسنجی در جهت ارتقا سطح فرآیند های خدماتی و استفاده از سیستم زمانسنجی برای تعیین زمان استاندارد فعالیتها بخشی از سیستم اندازه گیری کار می باشد. دیگر دستاورد این روش تدوین استاندارد فعالیتهای دفتر محور ششم برنامه ارزیابی عمومی دستگاه های اجرایی می باشد . این روش راه حلی مناسب برای محاسبه بها تمام شده خدمات و فعالیت های دولتی میباشد لازم به ذکر است در این خصوص تاکنون متدولوژی ارایه نشده است .

لینک کمکی