فایل word تاثیر نظام جبران خدمات بر نگهداشت کارکنان دانش محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر نظام جبران خدمات بر نگهداشت کارکنان دانش محور :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

موفقیت یک سازمان بستگی به کارکنان آن دارد, رقابت پذیری و بقای سازمان بستگی به داشتن افراد مناسب, در شغلهای مناسب و در زمان مناسب دارد. همه سازمان ها به عامل نیروی انسانی به عنوان یک عامل کلیدی توجه می نمایند, مدیران سازمان تلاش می کنند که در کارکنانخود چنان انگیزه ای به وجود آورند تا ضمن ایجاد احساس سربلندی و خشنودی در کارکنان, سازمان نیز بتواند از نهایت توان, مهارت, دانش و تخصص افراد برای دستیابی به هد فهای خود بهر همند گردد. کارکنان دانشمحور, افرادی خودانگیخته, فعال, توفیقگرا, یادگیرنده و یاددهنده,هستند که فعالیت و ماندگاری هر یک از این افراد برای سازمان مهم است. بنابراین نگهداشت کارکنان اشاره به حفظ کارکنان یک سازمان دارد که میتواند با ارایه حقوق, دستمزد خوب, پاداش و جبران خدمات صورت پذیرد. این تحقیق به روش کیفی و کاربردی از طریق مصاحبه بااعضای هییت علمی دانشگاه یزد انجام شد. روش نمونهگیری, هدفمند و روش گردآوری دادهها به علت کیفی بودن تحقیق, مصاحبه است )حداقل 15 مصاحبه( که از اعضای هیات علمی صورت گرفت. همچنین روش تحلیل دادهها محتوایی است. نتایج این تحقیق نشان داد که در سازمان مورد بررسی شرایط کاری, فناوری اطلاعات و امکانات رفاهی در اولویت ابعاد نظام جبران خدمات جهت ماندگاری افراد در سازمان قرار دارد. همچنین در این سازمان هر چند عوامل نگهدارنده مانند حقوق و دستمزد, امنیت شغلی و... در نگهداری کارکنان موثر است ولیکن عواملانگیزشی مانند ارتقا شغلی, مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیری, و شایستگی های فردی و... تاثیر بیشتری در ماندگاری کارکنان دانش مدار دارد.

لینک کمکی