فایل word تاثیرورزش دردوران بارداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیرورزش دردوران بارداری :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بایدها ونبایدهای ورزش دردوران بارداری فرضیه هایی رابه دنبال داردکه مدت هاست ذهن محققان رادرسراسرجهان به خودمشغول ساخته است وعلاوه برآن سوالی است که دردوران حساس بارداری متبادربه ذهن مادران باردارخواهدبود, که آیاورزش برای سلامت جنین ومادرمضراستیامی تواندمفیدباشد, زیراجنین دراین زمان نسبت به عامل های گوناگون حساس وآسیب پذیراست. خاطرنشان می سازیم که ما, دراین پژوهش باتمسک به تحقیقات میدانی وکتابخانه ای محققان برجسته پس ازاثبات درستی فرضیه علمی تاثیرمثبت ورزش برتندرستی وسلامتی جسمیوروحی مادر و جنین دردوران بارداری, ووضع حمل آسان تروهمچنین سلامتی بعداززایمان مادر و.. ضمن بیان وآموزش روش های صحیح نرمش هاووزش های استانداردوتاییدشده, ازفعالیت هایی که بایدیک خانم بارداردردوران مذکوردراین خصوص رعایت واجتناب کندراتوضیح خواهیم داد.هدف ازاین پژوهش, بررسی اثرفعالیت بدنی منظم برپیامدبارداری می باشد

لینک کمکی