فایل word تامین امنیت و اقدامات حمایتی ازبزه دیدگان کودک درسیاست جنایی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تامین امنیت و اقدامات حمایتی ازبزه دیدگان کودک درسیاست جنایی ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امنیت یا به تعبیر بهتر احساس امنیت از نیازهای مهم هر فرد در زندگی اجتماعی است . از افزایش نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی یاد می شود . بهطورکلی,کودکان به لحاظ شرایط خاص جسمانی و روانی وعاطفی در معرض انواع سو استفاده ها و بزه دیدگی ها قرار دارند؛بنابراین نیاز به حمایت خاص و ویژه از کودکانی که در معرض یا مورد بزه دیدگی قرار می گیرند مساله مهمی است که نیاز به توجه خاص قانونگذار دارد و از آنجاییکه بزه دیدگی افراد احتمال بزهکار شدن این افراد درآینده و در پی آن ایجاد عدم امنیت در جامعه را در پی خواهد داشت, حساسیت و اهمیت موضوع بیشتر نمایان می شود؛اما در قوانین ایران به نظر می رسد آنطور که شایسته است این امر مورد توجه و حمایت قانونگذار قرار نگرفته است, و البته در جهت تقویت قوانین نیاز به تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حفظ امنیت و جلوگیری از بزه دیدگی اطفال و حتی بزهدیدگی مکرر آن ها,ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی