فایل word تبیین آثار مثلی و قیمی در عملیات اجرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبیین آثار مثلی و قیمی در عملیات اجرایی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

همانطور که در مباحث قبل بیان شد, عملیات اجرایی را می توان در دو بخش اجرای اسناد و اجرای احکام بررسی نمود و اجرای احکام نیز با توجه به ماهیت دعوی از نظر حقوقی یا کیفری به دو قسمت تقسیم می شود که شامل اجرای احکام در امور مددنی و اجدرای احکدام در امدورکیفری می باشند. بنابراین جهت بررسی آثار مثلی و قیمی در عملیات اجرایی با توجه به این نکته که مثلی و قیمی از مفداهیمی مدی باشدند که به حقوق مدنی و مباحثی که در قانون مدنی مطرح می شود مربوط می باشند, می طلبد که مباحث این بخش در خصوص اجدرای احکدام در امور مدنی باشد

لینک کمکی