فایل word تحلیل بر عوامل موثر بر پیوندهای اجتماعی در بین جوانان روستایی شهرستان گیلان غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحلیل بر عوامل موثر بر پیوندهای اجتماعی در بین جوانان روستایی شهرستان گیلان غرب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پیوند و همبستگی یکی از موضوعات اساسی است که از دیرباز مورد توجه صاحب نظران )در حوزه سیاسی و اجتماعی( بوده است.این مقوله گرچه موضوعی دیرینه است, ولی با توجه به اهمیت استراتژیک آن نه تنها اهمیت موضوعی خود را از دست نداده, بلکه با توجه به تحولات جهان معاصر, بار دیگر لزوم توجه به آن بیشتر احساس می شود.با توجه به اهمیت موضوع پیوند اجتماعی در جوامع روستایی این پژوهش با استفاده از روش میدانی,تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشد که عوامل موثر بر پیوندهای اجتماعی در بین جوانان روستایی شهرستانگیلان غرب کدامند جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان مجرد 15 تا 29 ساله روستاهای شهرستان گیلان غرب می باشد که تعداد 240 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.در جهت پاسخگویی به سوال اصلی این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهایی چون اعتماد اجتماعی , مشارکت اجتماعی,دینداری, پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده, سن و جنس به عنوان متغیرهای مستقل با میزان پیوندهای اجتماعی جوانان به - عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که بین تمامی متغیرهای مستقل به جز سن با متغیر وابسته ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی